خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20957   بروزرسانی: 06-11-1399

Reza Omidi
رضا امیدی
استادیار

پست الکترونيکی
rezaomidi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/omidi-reza

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 111، کدپستی 38791-45371