خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30183   بروزرسانی: 25-11-1396

Parvaneh Nakhostin Panahi
پروانه نخستین پناهی
استادیار

پست الکترونيکی
panahi@znu.ac.ir      parvaneh.npanahi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/panahi-parvaneh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده غلوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371