خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12290   بروزرسانی: 21-03-1403

Javad Rabbani
جواد ربانی
استادیار

پست الکترونيکی
rabbani@znu.ac.ir      javad_rabbani80@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rabbani-javad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4497

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، کدپستی 38791-45371

 

 میکروپالئونتولوژی - پالینولوژی دریایی