خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19496   بروزرسانی: 19-04-1402

Mahmood Rafaei-Booket
محمود رفائی بوکت
دانشیار

پست الکترونيکی
Booket[at]znu.ac.ir      mahmood.rafaeibooket@modares.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rafaei-mahmood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4493

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه برق، اتاق A204، کدپستی 38791-45371

 

My Orcid: (https://orcid.org/0000-0003-1757-3166)

My google scholar citations: (https://scholar.google.com/citations?user=ZOSYMjwAAAAJ&hl=en)

Web of Science ResearcherID: AAB-2305-2022