خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44430   بروزرسانی: 14-11-1400

Omid Rahmani
امید رحمانی
استاد

پست الکترونيکی
omid.rahmani (at) znu.ac.ir      omid_rahmani (at) alum.sharif.edu
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-omid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2810

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان اداری دانشکده مهندسی ،طبقه دوم، دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

استاد گروه مهندسی مکانیک

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان

مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی سازه های هوشمند و مواد پیشرفته

 

h-index : 25               Citations : 1790

 

پژوهشگر پر استناد شاخه مهندسی ( لیست نویسندگان دو درصد برتر دانشگاه استنفورد )

 

مقدمه ای بر مکانیک نوبنیاد - مروری بر تئوری های حاکم بر میکرو/نانوساختارها 

1398 -   ....   : استاد ( دانشگاه زنجان )

1394 - 1398 : دانشیار ( دانشگاه زنجان )

1389 - 1394 : استادیار ( دانشگاه زنجان )

1388 - 1389 : پژوهشگر مدعو ( دانشگاه آلبورگ - دانمارک )