خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20780   بروزرسانی: 25-09-1397

Mahmoud Rasouli
محمود رسولی
استادیار

پست الکترونيکی
rasooli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rasoli-mahmod

تلفن
   09122412296   +98 (0) 24 3305 4202

فکس
   +98 (0) 24 3228 5233632

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف، اتاق ،ص پ 313