خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28488   بروزرسانی: 29-10-1401

Abbas Rasouli
عباس رسولی
دانشیار

پست الکترونيکی
rasouli[at]znu.ac.ir      rasooli_a[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rasouli-abbas

تلفن
33054032   09122423373   +98 (0) 24 3305 4032

آدرس 
-صندوق پستی313- کدپستی 38791-45371-دانشگاه زنجان-دانشکده علوم-گروه آمار-طبقه سوم ساختمان ریاضی و آمار