خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2641   بروزرسانی: 07-12-1402

Roya Farhadi
رویا فرهادی
استادیار

پست الکترونيکی
farhadi.roya@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rfarhadi

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، کدپستی: 38791-45371