خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6195   بروزرسانی: 23-10-1399

rasoul hosayni
رسول حسینی
استادیار

پست الکترونيکی
rasoulhosayni@znu.ac.ir      rasoulhosayni@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rhosayni

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4121

آدرس 
زنجان. بلوار دانشگاه. دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، کدپستی 38791-45371