خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26508   بروزرسانی: 20-07-1398

Behnam Rostami
بهنام رستمی
دانشیار

پست الکترونيکی
brostami@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rostami-behnam

فکس
   +98 (0) 24 3228 12204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه علوم دامي، اتاق 83،ص پ 313