خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16627   بروزرسانی: 03-05-1402

Muhammad Sadra
محمد صدرا
استادیار

پست الکترونيکی
m.sadra@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sadra-muhammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4239

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، اتاق ۳۱۱، کدپستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱

 

رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی