خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27810   بروزرسانی: 01-06-1402

Javad Salehi
جواد صالحی
دانشیار

پست الکترونيکی
javadsalehi@znu.ac.ir      salehimystudents@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/salehi-javad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4119

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی، صندوق پستی 45195-313

 

کد ارکید من: 0000-0002-3676-1114

ResearcherID: R-8725-2019