خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20498   بروزرسانی: 03-07-1400

Hamid Reza Sarraf
حمیدرضا صراف
استادیار

پست الکترونيکی
sarraf.hamid@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sarraf-hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4487

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی، اتاق 241، کدپستی 38791-45371