خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29341   بروزرسانی: 18-09-1401

Muhammad Shadman
محمد شادمان
دانشیار

پست الکترونيکی
muhammad.shadman@yahoo.com      shadman@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shadman-muhammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، صندوق پستی 313، زنجان، ایران

 

  • Solid State DFT​
  • NMED