خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31808   بروزرسانی: 21-10-1400

Alireza Sharifi
علیرضا شریفی
استادیار

پست الکترونيکی
arsharifi[at]znu.ac.ir      sharifi.ieee@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sharifi-alireza

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 113، کدپستی 38791-45371

 

https://orcid.org/0000-0002-8884-9943

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=y-brAw0AAAAJ