خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26205   بروزرسانی: 31-02-1401

Maryam Shaterian
مریم شاطریان
استادیار

پست الکترونيکی
shaterian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shaterian-maryam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4735

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شيمي، کدپستی 38791-45371