خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34888   بروزرسانی: 14-02-1401

Hassan Shayani-jam
حسن شایانی جم
استادیار

پست الکترونيکی
shayan@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shayanijam-hassan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4093

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق 226، کدپستی 38791-45371