خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26026   بروزرسانی: 21-08-1396

Alireza Shayestehfard
علیرضا شایسته فرد
استادیار

پست الکترونيکی
shayestehfard@znu.ac.ir      shaaystefard@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shayestehfard-alireza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2418

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق E-111،ص پ 313