خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23423   بروزرسانی: 12-09-1402

Farid Shekari
فرید شکاری
دانشیار

پست الکترونيکی
shekari@znu.ac.ir      farid shekari@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shekari-farid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4546

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313