خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26572   بروزرسانی: 26-01-1393

Reza Shirsavar
رضا شیرسوار
استادیار

پست الکترونيکی
shirsavar[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shirsavar-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2647

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 237، کدپستی 38791-45371