خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2354   بروزرسانی: 10-09-1402

Saeed Rahmani
سعید رحمانی
استادیار

پست الکترونيکی
s.rahmani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/srahmani

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4007

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱