خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27820   بروزرسانی: 24-02-1403

HamidReza Taheri
حمیدرضا طاهری
دانشیار

پست الکترونيکی
hr.taheri@znu.ac.ir      taherihr@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taheri-hamid

تلفن
   +982433052204   +98 (0) 24 3305 2243

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، کدپستی: 38791-45371، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی