خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36732   بروزرسانی: 13-11-1398

mostafa taheri
مصطفی طاهری
استادیار

پست الکترونيکی
mtaheri@znu.ac.ir      mta@aut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/taheri-mostafa

تلفن
   33052480   +98 (0) 24 3305 2480

آدرس 
دانشگاه زنجان-گروه برق