خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25228   بروزرسانی: 17-01-1401

Afshin Tavakoli
افشین توکلی
دانشیار

پست الکترونيکی
Tavakoli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-afshin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2280

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان، ساختمان جدید دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، اتاق 12،کدپستی: 38791-45371