خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43307   بروزرسانی: 30-11-1402

Reza Teymoori Faal
رضا تیموری فعال
استاد

پست الکترونيکی
reza.faal@znu.ac.ir      faal92@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/teymoori-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2600

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فني، گروه مكانيك، صندوق پستی 45195-313