خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24321   بروزرسانی: 13-09-1400

Hasan Toghranegar
حسن طغرانگار
استادیار

پست الکترونيکی
hasantz[at]znu.ac.ir      rasanianegar@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/toghranegar-hasan-1

تلفن
09127424578   02433569893   +98 (0) 24 3305 2299

فکس
   +98 (0) 24 3228 33472191

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی 38791-45371

 

خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار