خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39609   بروزرسانی: 09-04-1398

Siroos Toofan
سیروس طوفان
دانشیار

پست الکترونيکی
S.toofan@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/toofan-siroos

تلفن
33054069      +98 (0) 24 3305 4069

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)241--2762

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه برق- اتاق E215، كد پستي: 38111-45371