خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23572   بروزرسانی: 04-07-1390

Ali Asgar Torabi
علی اصغر ترابی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
atorabi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/torabi-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2190

آدرس 
دانشگاه زنجان