خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16105   بروزرسانی: 19-01-1395

Manijeh Tozihi
منیژه توضیحی
استادیار

پست الکترونيکی
tozihi@znu.ac.ir      mtozihi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tozihi-manijeh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی،کدپستی 38791-45371