خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1462   بروزرسانی: 13-03-1402

Toktam Salari
تکتم سالاری
استادیار

پست الکترونيکی
t.salari@znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tsalari

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، صندوق پستی 45195-313