خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3623   بروزرسانی: 15-12-1401

Vahid Nikbin
وحید نیک بین
استادیار

پست الکترونيکی
nikbin@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vnikbin

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4362

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، ساختمان مهندسی معدن