خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14168   بروزرسانی: 11-12-1401

Maliheh Yaghoobi
ملیحه یعقوبی
استادیار

پست الکترونيکی
myaghoobi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yaghoobi-maliheh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4489

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق m237، کدپستی 38791-45371