خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43366   بروزرسانی: 04-03-1400

Mostafa Yargholi
مصطفی یارقلی
دانشیار

پست الکترونيکی
yargholi[at]znu.ac.ir      myargholi[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yargholi-mostafa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4070

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه برق، اتاق E108، ص پ 38791-45371