خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25014   بروزرسانی: 28-10-1401

Mohsen Yavari
محسن یاوری
استادیار

پست الکترونيکی
Yavari@znu.ac.ir      Yavari.mohsen@Gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yavari-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2492

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاقA22، ص پ 45195-313