خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه: پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری    
رئیس استانی دفاتر نهاد در دانشگاه های استان/ مسئول نهاد دانشگاه زنجان
قره داغی - علی       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2455
معاون نهاد
باقری - جواد       
4712
مدیر اجرایی
بهنام - صمد       
samadbehnam14[at]znu.ac.ir
2344
مسئول واحد خواهران
خان محمدی - حبیبه       
2746
کارشناس واحد خواهران و پایگاه اطلاع رسانی
وفا - اعظم       
nahadrahbari[at]znu.ac.ir
2856
مسئول امور دفتری
محمدی - محمدحسین       
2455
دفتر مرکر نیکوکاری منا
پزشکی - طاهره       
2854