خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 151-165 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميدهه کرامت گرامیباد
دهه کرامت گرامیباد
08-04-1399
دانشکده مهندسیزمان و محل امتحانات روز اول دانشکده مهندسی
10 تیرماه 1399
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیرماه 99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه 14 تیرم
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه تاریخ 10تیر تا شنبه تاریخ 14تیرماه99
09-04-1399
دانشکده علومبرنامه اولین روز امتحان دانشکده علوم
سه شنبه 1399/04/10
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیر99
09-04-1399
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشهدای شاخص کشور و استان زنجان در سال 99
مقام معظم رهبری: امروزه زنده نگه داشتن یاد خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست
10-04-1399
دانشکده کشاورزیشماره تلفن های آموزش دانشکده کشاورزی در ایام امتحانات
-
10-04-1399
روابط عموميانتصابات صورت گرفته ماه های اخیر
طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شد
10-04-1399
رصدخانه دانشگاه زنجانپخش آنلاین کسوف اول تیر1399
گزارش رصد و پخش زنده کسوف اول تیرماه 1399 از رصدخانه دانشگاه
10-04-1399
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشگاهیان گرامی
علاوه بر توصیه ها و رعایت مسایل بهداشتی در خصوص کرونا، مراقب علایم جسمانی خود باشید.
10-04-1399
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات روز شنبه مورخه 99/04/14 دانشکده کشاورزی
-
11-04-1399
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات روز یکشنبه مورخه 99/04/15 دانشکده کشاورزی
-
14-04-1399
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات دانشکده کشاورزی
روز های دوشنبه مورخه 99/04/16 و سه شنبه مورخه 99/04/17
15-04-1399