خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 151-165 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه کامپیوتر برگزار میکند
وبینار تخصصی PVA
15-12-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی گروه گیاه پزشکی برگزار می کند برگزار می کند
مراسم معارفه گروه گیاه پزشکی، زمان: دوشنبه مورخ 23 آبان 1401 ساعت 13:30 الی 15:30
22-08-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می کند
دورهمی دانشجویان جدیدالورود صنایع غذایی با حضور اساتید و همراه با برنامه های مختلف و جذاب
21-08-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن گروه مهندسی مکانیک برگزار می کند
مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید مهندسی مکانیک
21-08-1401
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن گروه هنر برگزار می کند برگزار می کند
مراسم معارفه گروه هنر، زمان: 1401/09/08 ساعت 13، زمان: 1401/09/08 ساعت 13
07-09-1401
رصدخانه دانشگاه زنجاناهدای کتاب به دانشکده علوم دانشگاه زنجان
اهدای 5000 عنوان کتاب به دانشگاه زنجان از طرف موسسه آموزش عالی صوفی رازی
12-05-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراولین جشنواره
قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای سراسر کشور
22-08-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراولین جشنواره
قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای سراسر کشور
24-08-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراولین جشنواره
قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای سراسر کشور
13-09-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراولین جشنواره
قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای سراسر کشور
15-09-1401
روابط عمومياولین جلسه معاونت فرهنگی و اجتماعی با دبیران انجمن های علمی
اولین جلسه شورای هماهنگی دبیران انجمن های علمی جهت پیشبرد و تقویت فعالیت انجمن ها در سالتحصیلی جدید برگزار شد
17-07-1401
دانشکده علوم انسانیاولین فارغ تحصیلان دکتری گرایش برنامه ریزی روستایی
جلسه دفاع از رساله دکتری دررشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
21-06-1401
دانشکده علوم انسانیاولین فارغ تحصیلان دکتری گرایش برنامه ریزی روستایی
جلسه دفاع از رساله دکتری دررشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
21-06-1401
دانشکده علوماولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان
سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 10 الی 12:30
05-04-1401
دانشکده کشاورزیاولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان
دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کنند
05-04-1401