خانه  :: اساتید  :: اخبار

اقدامات دانشگاه زنجان در مبارزه با ویروس کرونا
دانشـگاه زنجـان هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است 

دانشـگاه زنجـان بعنوان دانشـگاه مادر اسـتان ضـمن پذیرش مسـئولیت «کمیته دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی سـتاد مبارزه با کروناي اسـتان زنجان» هـدایت و نظارت بر عملکرد کلیه دسـتگاه هاي اسـتان را در این خصوص برعهده داشـته است.

اقدامات بعمل آمده در محیط دانشگاه در رابطه با مقابله و جلوگیري از شیوع ویروس به شرح زیر است:

 • همکاري با دانشگاه علوم پزشکی، استانداري و فرمانداري در رابطه با ستاد کرونا
 • اجراي مصوبات در رابطه با تعطیلی وساعات کار و نیز غربالگري
 • کمک به تجهیز نقاهتگاه و تهیه ملزومات آن از طرف این دانشگاه (70 تخت و تشک)
 • جلب کمک هاي نقدي اساتید و کارکنان درحدود400میلیون ریال
 • تحویل دستگاه هاي مورد نیاز به دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با تست کرونا (سه مورد)
 • تشکیل کارگروه مسولیت اجتماعی دانشگاه و کمیته هاي علمی و تحقیقاتی در رابطه با کرونا
 • تولید الکل اتانول در پژوهشکده در اشل پایلوت جهت بهینه سازي و رفع نیازهاي دانشگاه
 • پخش ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست بین واحدها و کارکنان
 • غربالگري همکاران
 • اهدا مواد غذایی به بیمارستان ولی عصر (عج) زنجان
 • تعطیلی خوابگاه هاي خواهران وگند زدائی سطوح، شیرآلات و دستگیره درب ها
 • تعطیلی خوابگاه هاي برادران و گند زدائی سطوح، شیرآلات و دستگیره درب ها
 • تعطیل کردن سلف سرویس دانشجویان و کارکنان از مورخه 98/12/06 و گند زدایی سطوح و میز و صندلی ها
 • گنـد زدائی کلاس هـاي درس، کتابخـانه هـا ، قرائت خـانه هـا و کریـدورهاي دانشـکده هـا (چهار دانشکده)
 • تعطیل کردن بوفه هاي دانشگاه و گندزدایی آنها
 • برگزاري کلاس هاي آموزشی براي کارکنان در رابطه با رعایت بهداشت فردي براي پیشگیري ازشیوع کورونا
 • حذف سیستم اثر انگشت کنترل حضور و غیاب کارکنان
 • کـاهش سـاعت کـاري کارکنان و تعطیلی کلاس هاي آموزشـی (با توجه به اعلام اسـتانداري و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)
 • حذف توزیع چاي در استکان هاي عمومی در آبدارخانه هاي بخش هاي مختلف
 • حذف شیر توزیعی گاوداري دانشگاه در بخش هاي مختلف
 • تهیه و نصب محلول هاي ضدعفونی کننده دست در کلیه واحدهاي دانشگاه
 • تاکید بر استفاده کارکنان بخش خدماتی و آبدارچی از ماسک و دستکش
 • ضـدعفونی کلیه سـطوح در واحـدهاي مختلف دانشـگاه در روز پنجشـنبه مورخ98/12/06به اسـتناد پروتکل اعلام شده ازسوي مرکز بهداشت شهرستان و وزارت علوم تحقیقات و فناوري
 • تعطیلی بازارچه دانشگاه و واحدهایی که جهت ارائه خدمات به صورت پخت و پز فعالیت می کردند.
 • توزیع پروتکل هاي بهداشتی مرکز بهداشت از طریق اتوماسیون اداري به منظور آگاهی پرسنل
 • پیگیري مـوارد مشـکوك و معرفی آنهـا به مرکز بهـداشت درمـان وجلـوگیري از حضور این افراد در دانشگاه ضدعفونی کلی
 • اخـذ مرخصـی اسـتعلاجی از مرکز بهداشت به مدت یک هفته براي کلیه کارکنانی که داراي بیماري هاي قلبی عروقی، تنفسی، دیابتی و... بودند.
 • ضــد عفـونی کلیـه ســطوح دانشــکده هــا، خوابگــاه وساختمــان هــاي اداري براي بـار دوم در مورخه98/12/22 انجام گردید.
;
ارسال شده در مورخه: 31-01-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

زمان سوم تا هفتم مهرماه 1402

روبروی سالن غدیر دانشگاه زنجان (01-07-1402)

   

فستیوال بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی روسیه

درخشش تکواندوکاران دانشگاه زنجان با کسب دو طلا و دو برنز در این رویداد (18-06-1402)

   

پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران

1-3 شهریورماه 1402- دانشگاه زنجان (18-05-1402)

   

کلاهبرداری بودن پیام های ارایه شماره حساب و یا حضور در عابر بانک

هرگونه پیامک یا تماس تلفنی و یا ایمیل مبنی بر ارایه شماره حساب و یا حضور در عابر بانک ها کلاهبرداری بوده (31-04-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان