خانه  :: اساتید  :: اخبار

واگذاری مجموعه سوارکاری از طریق مزایده
متقاضیان موارد را از تاریخ 20 مهر لغایت 26 مهرماه 1400 به مدیریت حقوقی و قرارداهای دانشگاه زنجان ارسال نمایند«اطلاعیه»

دانشگاه زنجان در نظر دارد مجموعه سوارکاری را از طریق مزایده به اشخاص  ( حقیقی و حقوقی ) واجد شرایط و با لحاظ شرایط ذیل به صورت اجاره واگذار نماید:

  1. رزومه و سوابق تحصیلی و کاری مرتبط
  2. داشتن امکانات لازم برای اداره مجموعه آموزشی سوارکاری از قبیل اسب و تجهیزات سوارکاری
  3. نداشتن سوء پیشینه و داشتن اشتهار اخلاقی و کاری
  4. پیشنهادات برای سرمایه گذاری و بهبودکیفیت مجموعه سوارکاری
  5. پیشنهادات جهت همکاری آموزشی، پژوهشی و رفاهی با دانشکده کشاورزی واداره رفاه دانشگاه

متقاضیان می‌بایست موارد مندرج در بندهای فوق الذکر را در پاکت (الف) و مبلغ پیشنهادی اجاره بهاء را در پاکت (ب) به صورت مجزا و ممهورشده از تاریخ 1400.7.20 لغایت 1400.7.26 به مدیریت حقوقی و قرارداهای دانشگاه زنجان ارسال نمایند.

(لازم به ذکر است در صورت نیاز به بازدید از محل و یا ارائه توضیحات تکمیلی با مدیریت مزرعه آموزشی با شماره داخلی 4387 و یا مدیریت حقوقی و قرارداد‌ها با شماره داخلی 2826 تماس حاصل فرمایید.)

 

 

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 19-07-1400