خانه  :: اساتید  :: اخبار

مزایده 3 دستگاه اتوبوس بیابانی دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از روز چهارشنبه 31 فروردین لغایت دوشنبه 5 اردیبهشت 1401آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد 3 دستگاه اتوبوس بیابانی بنز مدلo500rs163-30دانشگاه زنجان را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق مجوز کمیسیون ماده 2 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره 990114 به تاریخ1400/12/26،واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مزایده ، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مزایده ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/02/01می‌باشد.

الف- شماره مزایده (مرجع):180

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:1001003798000001

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:مزایده ‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روزچهارشنبه تاریخ1401/01/31 تا ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 1401/02/05 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/02/18

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح  روز دوشنبه تاریخ 1401/02/19 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مزایده:سپرده شرکت در مزایده شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ2/000/000/000 ریال (دویست میلیون تومان)برای هر دستگاه اتوبوسکه جمعاً6/000/000/000 ریال می‌باشد که واریزبه شماره حساب 4001086207379272 و به شماره شبای 9801000040011086207379272 irنزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان  و ارائه اصل فیش بانکی.

تذکر مهم:مزایده ‌گران،از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف،ب وج الزاما تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مزایده ‌گران به غیر از اقدام ازسامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد نقلیه 33052237

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 28-01-1401

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 11 بهمن تا روز یکشنبه تاریخ 16 بهمن 1401 (09-11-1401)

   

نوبت دوم مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5 شهریور تا سه شنبه 8 شهریور1401 (02-06-1401)

   

نوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 1401 (02-06-1401)

   

نوبت دوم مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 5 شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 140 (02-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده 3 دستگاه اتوبوس بیابانی دانشگاه زنجان