خانه  :: اساتید  :: اخبار

بررسي تغييرات طول فصل بارش
بررسي تغييرات طول فصل بارش ايران زمين در بستر تحولات اقليميجلسه دفاع از رساله دکتری 

گروه جغرافیا گرایش اقلیم شناسی بر گزار می کند.

جلسه دفاع با موضوع : بررسي تغييرات طول فصل بارش ايران زمين در بستر تحولات اقليمي توسط خانم دكتر فاطمه ترکارانی

زمان : دوشنبه 13 تیر ماه 1401  ساعت 10 صبح 

مکان: سالن منزوی - ساختمان علوم اجتماعی 


ارسال شده در مورخه: 12-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق