خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان مطالعات نظری سینتیک و مکانیسم واکنش اکسیداسیون پیرن با رادیکال هیدروکسیل

عنـوان: مطالعات نظری سینتیک و مکانیسم واکنش اکسیداسیون پیرن با رادیکال هیدروکسیل

 

ارائه كننده : مریم نایب زاده        دانشجوي رشته: شیمی          گرایش: شیمی فیزیک

استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور                                   

استاد مشاور: دکتر ابوالفضل شیرودی                               

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم     تاريخ : 30/06/98            روز: شنبه             ساعت: 14-16

 
جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان سنتز مشتقات پیریدینی بنزوتریازین 4- اون ها و بررسی اثرات کولین استرازی آنها

 

عنـوان: سنتز مشتقات پیریدینی بنزوتریازین 4- اون ها و بررسی اثرات کولین استرازی آنها

 

  ارائه كننده : فهیمه سادات حسینی        دانشجوي رشته: شیمی           گرایش:  آلی

  استاد راهنمای اول: دکتر رمضانی            استاد راهنمای دوم: دکتر برازنده تهرانی

  استاد مشاور اول: دکتر ندری                 استاد مشاور دوم: -

  مكان : سالن ریاضی    تاريخ : 28/6/98       روز: پنجشنبه       ساعت: 15