خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...

عنـوان: مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات

 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

  ارائه كننده : مریم کمال کندزی                     دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  شیمی فیزیک

  استاد راهنما : دکتر محمد شادمان                                

  استاد مشاور : دکتر شریف ماتا                                     

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار         تاريخ :21/03/99            روز: چهارشنبه            ساعت: 15-13  

 
جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک

باعنـوان سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

عنـوان:  سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

 

  ارائه كننده : واسع معینی                دانشجوي رشته: فیزیک          گرایش:  اتمی-مولکولی

  استاد راهنمای اول: استاد محمد محمودی

  استاد راهنمای دوم: دکتر  سعید قنبری

  استاد مشاور: دکتر سیده حمیده کاظمی                      

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم               تاريخ : 29 خرداد             ساعت: 16-18

 
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران

تحلیل بهینه جهت بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های ...11 خرداد سالن کاوه

عنـوان: تحلیل بهینه جهت بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های پوسته‌ای تکرارشونده دورانی شبه‌منظم

ارائه كننده : محمدرضا پیش قدم       دانشجوي رشته: عمران(سازه)

استاد راهنما: دکتر علی جعفروند- دکتر علی کاوه

مكان :  ساختمان کاوه           تاريخ : 11/03/1399            روز: یکشنبه            ساعت: 12
جلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی

باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...

عنوان: مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و همچنین تاثیر کاتالیستی در فاز گاز

 

ارائه كننده : سمیه میردورقی               دانشجوي رشته:شیمی           گرایش:  آلی

استاد راهنمای اول: خانم دکتر فریده پیری

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر مرتضی واحد پور

مكان:سالن آمفی تئاتر        تاريخ:12/3/99          روز: دوشنبه           ساعت: 16