خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک-دانشکده علوم
شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد

عنـوان:  شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد

 

ارائه‌كننده: حجت بهمدی         دانشجوي رشته: فیزیک                گرایش:  ماده چگال

استاد راهنما: دکتر علی نجفی

مكان: سالن سمینار دانشکده علوم         تاريخ: 7/12/95             روز: شنبه          ساعت: 14

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک

ارائه کننده : مجتبی کرد

دانشجوی رشته (گرایش) :فیزیک و حفاظت خاک

استاد راهنما :        دكتر علی­رضا واعظی                                  

استاد مشاور :       دکتر محمد حسین مهدیان

روز :   دوشنبه      مورخ :25/11/1395       ساعت :13   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان :

مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی

ارائه کننده :ابراهیم عابدی قشلاقی

دانشجوی رشته : علوم باغبانی               گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاتید راهنما : آقایان دکتر ولی ربیعی و دکتر مالک قاسمی                                                      

استاتید مشاور : آقایان دکتر جواد فتاحی‌مقدم و دکتر فرهنگ رضوی               

روز :     چهارشنبه     مورخ :   27/11/1395      ساعت :  15-13       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی