خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
اثر افزایش سطوح پروتئین خام در جیره پابه ماه گاوهای هلشتاین بر متابولیسم گلوکز و بروز کتوزیس در فصول . . .جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : اثر افزایش سطوح پروتئین خام در جیره پابه ­ماه گاوهای هلشتاین بر متابولیسم گلوکز و بروز کتوزیس در فصول تابستان و زمستان

ارائه کننده : فاطمه احمدی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی( تغذیه دام)

استاد راهنما :       دکتر حمید امانلو                                              

استاد مشاور :       دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی                                  

روز :        یک شنبه  مورخ :    1401/04/26      ساعت : 11:30      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 25-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه