خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز سه شنبه تاریخ 11 بهمن تا روز یکشنبه تاریخ 16 بهمن 1401 

آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی ( AIBOX  ) به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در خدمات پشتیبانی، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفور ماتیک در آموزش و پژوهش و حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته ) واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دارای شرایط می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/11/11 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 190

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2001003798000015

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/11/11 تا ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1401 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ10/000/000/000 ریال (یک میلیارد تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را ( براساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های منطقه زنجان) می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و مدیریت انفورماتیک 33052650

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 09-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: مناقصه‌گران می‌توانند از 3 آبان لغایت 8 آبان 1402 (01-08-1402)

   

مناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب و راه‌اندازی سیستم کولینگ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 30 مهر تا 4 آبان 1402 (29-07-1402)

   

مناقصه اجرای پارکینگ دانشجویی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 22 شهریور تا مورخ 27 شهریور 1402 (21-06-1402)

   

مناقصه تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 8 تا 11 شهریور 1402 (07-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران