خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از چهارشنبه 3 اسفند تا روز شنبه 6 اسفند 1401آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله‌ای

(نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید و تحویل سیستم سکوی ابری هوش مصنوعی (AIBOX) به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 1401را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیرMain Frame ، دارا بودن حداقل رتبه 2انفورماتیکدر خدمات پشتیبانی، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفور ماتیک در آموزش و پژوهش و حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته ) واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دارای شرایطمی‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 03/12 /1401 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):192

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2001003798000017

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روزچهارشنبه تاریخ 1401/12/03 تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 1401/12/06 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10صبح روز شنبه تاریخ 1401/12/20

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1401/12/20 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 10/000/000/000 ریال (یک میلیارد تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را ( براساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌های منطقه زنجان) می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 روزشنبه تاریخ 1401/12/20 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 ومدیریت انفورماتیک33052650

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 01-12-1401

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان (نوبت دوم)

مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403 (26-01-1403)

   

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان

مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403 (20-12-1402)

   

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ساماندهی مرکز رشد دانشگاه زنجان

ارزیابی کیفی اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402 (20-12-1402)

   

مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: مناقصه‌گران می‌توانند از 3 آبان لغایت 8 آبان 1402 (01-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران