خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب و راه‌اندازی سیستم کولینگ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 30 مهر تا 4 آبان 1402آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، حمل،تحویل و نصب و راه‌اندازی سیستم کولینگ (Inrow Cooling Unit) به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 1402را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ( دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیرMain Frame ، دارا بودن حداقل رتبه 2انفورماتیک در خدمات پشتیبانی، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفورماتیک در شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی ، دارا بودن حداقل رتبه 2 انفور ماتیک در آموزش و پژوهش،حداقل 5 سال سابقه و ارائه پشتیبانی به صورت 24 ساعته و دارا بودن مجوز از سازمان صنفی رایانه ای افتا)واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دارای شرایطمی‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/07/30 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 199

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2002003798000011

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ1402/07/302 تا ساعت 18مورخ1402/08/04 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1402/08/15

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ1402/08/16دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ3/000/000/000 ریال(سیصدمیلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:مناقصه گران،موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ15/08/1402(ساعت 30/15) به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 ومدیریت طرحهای عمرانی33052607

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 29-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: مناقصه‌گران می‌توانند از 3 آبان لغایت 8 آبان 1402 (01-08-1402)

   

مناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب و راه‌اندازی سیستم کولینگ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 30 مهر تا 4 آبان 1402 (29-07-1402)

   

مناقصه اجرای پارکینگ دانشجویی دانشگاه زنجان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ 22 شهریور تا مورخ 27 شهریور 1402 (21-06-1402)

   

مناقصه تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 8 تا 11 شهریور 1402 (07-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مزایده آپارتمان دانشگاه زنجان واقع در شهر تهران