خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت.طی احکامی از سوی دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه، دکتر حسین عظیمی (عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری و مسئول فناوری و ارتباط با جامعه دانشکده علوم انسانی) بعنوان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و دکتر علی آقامحمدی (عضو هیات علمی گروه آمار) بعنوان مدیر خدمات آموزشی دانشگاه منصوب شدند. و دکتر بازرگان در لوح های جداگانه ای از زحمات دکتر پرویز احمدی و دکتر رضا نوروزیان تقدیر و تشکر نمود.

دکتر حسین عظیمی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه امام صادق تهران (رشته مديريت صنعتي) طی سال های 1383-1380 گذرانده است. دوره دکتری وی در دانشگاه اصفهان (رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) طی سال های 1390-1385 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 47 مورد، مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی 2 مورد، مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 105 مورد، خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد، گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 21 مورد، تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه ۱ مورد ترجمه، راهنمایی و مشاوره پایان نامه 64 مورد، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 103 مورد می باشد.

 

دکتر علی آقامحمدی دانشیار گروه آمار، دوره های کارشناسی ارشد و دكتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس (رشته آمار) گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 19 مورد، مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 22 مورد، خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 12 مورد، راهنمایی و مشاوره پایان نامه 63 مورد، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 21 مورد می باشد.

 

همچنین طی احکامی در ماه های اخیر دکتر علی منصوری عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری، دکتر علی سیاح عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی، دکتر فاطمه رجایی عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست، دکتر سید مرسل قوامی عضو هیات علمی گروه نقشه برداری، دکتر امیر جباری عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دکتر امیر سلیمی عضو هیات علمی گروه معدن به عنوان مدیران گروه های آموزشی فوق منصوب و همچنین دکتر قاسم محمدی کاشانی عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی زیست شناسی در سمت خود ابقا و از زحمات دكتر پرویز احمدی، دكتر رضا نوروزیان، دكتر مصطفی جعفری، دكتر حمیدرضا نوروزی، دكتر جابر اعظمی، دكتر اسلام جوادنیا، دكتر نرگس مرادخانی و دكتر فرهاد صمیمی نمین در زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 

دکتر علی منصوری استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۷۴ و ۱۳۸۲-۱۳۷۶ گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 32 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 45 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 5 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 38 مورد  

 

دکتر علی سیاح استادیار گروه علوم ورزشی، دوره دکتری خود را در دانشگاه گیلان گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 5 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 14 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 16 مورد

 

دکتر فاطمه رجایی استادیار گروه محیط زیست، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب طی سال های 1387-1385و ۱۳۹۵-13۹0 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 19 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 7 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 22 مورد

 

دکتر سید مرسل قوامی استادیار گروه نقشه برداری، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به ترتیب طی سال های ۱۳۹0-۱۳۸۷ و ۱۳۹۵-13۹۱ گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی ۱0 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ۳ مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 30 مورد

 

دکتر امیر جباری استادیار گروه اقتصاد، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه اصفهان به ترتیب طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۲ و ۱۳۹0-13۸۵ گذرانده است.

مدرس به ترتیب طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۷۴ و ۱۳۸۲-۱۳۷۶ گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 20 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 13 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 5 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 3 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 32 مورد  

 

دکتر امیر سلیمی استادیار گروه معدن، دوره های كارشناسی ارشد  و دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شاهرود به ترتیب طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۶ و ۱۳۹۵-13۹0 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی ۱0 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 6 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 1 مورد

 

 دکتر قاسم محمدی کاشانی دانشیار گروه زیست شناسی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران (رشته بیوسیستماتیک جانوری) طی سال های 89-1384 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 23 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 12 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 11 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 25 مورد

 

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 23-10-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

داروخانه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه افتتاح شد.

افتتاح داروخانه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه توسط دکترجلال بازرگان ریاست دانشگاه (12-12-1402)

   

حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

هیات رئیسه دانشگاه زنجان طی بیانیه‌ای از ملت شریف ایران در خصوص حضور پررنگ در انتخابات دعوت به عمل آورد. (10-12-1402)

   

پخش زنده دفاع پایان نامه دانشجویان از صدا و سیمای مرکز زنجان

سومین پخش زنده جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه از صدا و سیمای مرکز زنجان شبکه اشراق (01-12-1402)

   

بزرگداشت استاد رباب خسروی

مراسم گرامیداشت " استاد " مهربان و دلسوز گروه زبان انگلیسی "خانم دکتر رباب خسروی" (28-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان