خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان (نوبت دوم)
مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403

مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

 (نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403  را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته نگهداری و خدمات فضای سبز از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1403/01/27 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 202

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2003003798000001

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1403/01/27 تا ساعت 18 عصر مورخ 1403/01/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  مورخ  1403/02/10

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح  مورخ  1403/02/11 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 2/000/000/000  ریال ( دویست میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272  و به شناسه واریز به شماره 998126300100000000000000000000 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران، موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ  1403/02/10 (ساعت 15/30) به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت حقوقی و قراردادها، 33052826 و مسئول فضای سبز 33052607

 

                                                                           روابط عمومی دانشگاه زنجان
پیام تسیلت
تسلیت درگذشت پدر گرامی جناب آقای مرتضی فتحی (گروه نقشه برداری)

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
جناب آقای مرتضی فتحی ضایعه درگذشت " پدر " مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نمائیم. خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
پیام تسیلت
تسلیت درگذشت مادر گرامی جناب آقای سلمان حیدری (مدیریت برنامه و بودجه)

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
جناب آقای سلمان حیدری درگذشت " مادر " مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نمائیم. خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
پیام نوروزی ریاست دانشگاه
فرا رسیدن سال نو، که می‌تواند آغازی برای موفقیت، کامیابی و بهترین‌ها باشد، بر شما مبارک باد.

 
انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت.

طی حکمی از سوی دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه، دکتر داود کولیوند (عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی) بعنوان معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی منصوب شد. دکتر بازرگان در لوح جداگانه ای از زحمات دکتر علیرضا یوسفی تقدیر و تشکر نمود.

دکتر داود کولیوند دانشیار گروه گیاه پزشکی، دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تبریز (رشته بیماری شناسی گیاهی - ویروس شناسی) طی سال های 1392-1386 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده ایشان در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 54 مورد، مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی 3 مورد، مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 11 مورد، خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 37 مورد،گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری اجرا شده 3 مورد، تولید دانش فنی،اختراع یا اکتشاف ثبت‌ شده 43 مورد، تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 3 مورد ترجمه، تالیف و فصل؛ راهنمایی و مشاوره پایان نامه 24 مورد، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 77 مورد می باشد.

 

همچنین طی احکامی در ماه های اخیر دکتر شادعلی توحیدلو عضو هیات علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دکتر احسان تفکری عضو هیات علمی گروه عمران، دکتر الهام محمدی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، دکتر ملیحه یعقوبی عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر فاطمه عسجدی عضو هیات علمی گروه مواد، دکتر اورنگ کاوسی عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی به عنوان مدیران گروه های آموزشی فوق منصوب و از زحمات دكتر حیدر قلی زاده، دكتر اصغر ارجمندی، دكتر ایوب جدیری، دكتر مهدی ملکی کاکلر، دکتر سید احمد لاجوردی، دکتر داود کولیوند در زمان تصدی این پست تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 

دکتر شادعلی توحیدلو استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دوره دکتری خود را در دانشگاه بوعلی سینا همدان گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 13 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 10 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 3 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد ترجمه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 8 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 8 مورد

 

دکتر احسان تفکری استادیار گروه عمران، دوره كارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سالهای ۱۳۹۵-13۹0 گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه گیلان طی سال های ۱۳۹۵-13۹0 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 8 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 6 مورد  

 

دکتر الهام محمدی استادیار گروه زبان انگلیسی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب طی سال های 1387-1385 و ۱۳۹3-1387 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 9 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 5 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 5 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 33 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 3 مورد

 

دکتر ملیحه یعقوبی استادیار گروه شیمی، دوره كارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده و دوره دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس-دانشگاه دیویس کالیفرنیا بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 11 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  7 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 4 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

دکتر فاطمه عسجدی استادیار گروه مواد، دوره كارشناسی ارشد خود را در  دانشگاه صنعتی شریف طی سال های 1386-1388 و گذرانده و دوره دکتری وی در پژوهشگاه مواد و انرژی- فرصت مطالعاتی در دانشگاه بن آلمان طی سال های 1389-1394 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 14 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 2 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  11 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 1 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 4 مورد  

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 9 مورد

 

دکتر اورنگ کاوسی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دوره های كارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران به ترتیب طی سال های 1379-1376 و ۱۳88-1382 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 30 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  23 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 35 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 38 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 33 مورد
پیام تسیلت
تسلیت درگذشت عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی "آقای دکتر مهدی پناهی"

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت استاد مهربان و مومن “دکتر مهدی پناهی”  را از صمیم قلب خدمت خانواده محترم آن استاد فقید، دانشجویان و همکاران دانشگاه تسلیت عرض می نمائیم. خداوند متعال روح پاکش را با  با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
درگذشت استاد مهدی پناهی
تسلیت درگذشت استاد فقید مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

انا لله و انا الیه راجعون

دانشگاه زنجان در غم از دست دادن یکی از اساتید پر تلاش و مهربان خود سوگوار است.

دکتر مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بر حسب تقدیر الهی عمری بر زمین نداشت و با آسمانی شدن خود هم دانشگاهی‌های خود را تنها گذاشت و عروج نمود.

بر این اساس ریاست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه دانشگاه طی پیامی این ضایعه را تسلیت به شرح ذیل گفتند:

استاد گرانقدر “دکتر مهدی پناهی” از این دنیا رخت اقامت بربستند، خاموش شدن این شمع نورانی را خدمت خانواده محترم آن استاد فقید، دانشجویان و همکاران دانشگاه تسلیت عرض نموده و از خداوند یکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان را خواهانیم.

 
غرس نهال به مناسبت روز درختکاری
کاشت3000 نهال به مناسبت روز درختکاری با حضور ریاست دانشگاه

در چند دهه اخیر افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نتایجی مانند افزایش تعداد کارخانه ها، صنایع، وسایل نقلیه و ... را در پی داشته است که منجر به آلودگی خاک، آب و هوا شده و چالش هایی را به دنبال داشته است که باعث شده کاشت درختان بیش از پیش احساس شود. درختان بهترین دوستان ما در تنگناهای زیستی شهری هستند و هدایای آنها سایه، اکسیژن، حذف آلودگی ها، کاهش مصرف انرژی و ... می باشد. بنابراین کاشت درختان و حفاظت از آن ها یکی از بهترین راهکارها در جهت کنترل آلودگی ها و حفظ محیط زیست می باشد.

از این رو طی مراسمی که در محوطه دانشگاه برگزار گردید مسئولین، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه بیش از 3000 اصله نهال در مناطق مختلف دانشگاه غرس کردند.

در ابتدای این مراسم دکتر علیرضا علیمحمدی مدیر نظارت بر طرح های عمرانی به ارائه گزارشی در خصوص این طرح بیان داشت که این مراسم در 3 فاز اجرا می شود که مراسم اصلی کاشت 150 اصله نهال شناسنامه دار اصلاح شده بادام دیرگل است که در زمین پشت منطقه هواشناسی برگزار می گردد.

و در مراسمی دیگر 3000 اصله نهال صنوبر در انتهای محل تصفیه خانه کاشته شد. و همچنین احداث باغ گیاه شناسی (بوتانیک) روبروی سالن شهید سردار سلیمانی سومین بخش این برنامه بود.

شایان ذکر است که آبیاری درختان صنوبر با پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه و آبیاری بقیه نهال ها با سیستم آبیاری تحت فشار و با آب خام و به شکل قطره ای انجام خواهد گرفت.

برای مشاهده تصاویر این مراسم، اینجا کلیک نمایید.
دیدار با منتخب مردم استان در مجلس خبرگان رهبری
دیدار و گفتگوی منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با ریاست دانشگاه زنجان

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد جعفری نماینده مردم منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با حضور در دفتر  دکتر جلال بازرگان طی دیداری با هم به گفتگو پیرامون مسائل روز جامعه پرداختند.

دکتر بازرگان با تبریک انتخاب حجت الاسلام جعفری به عنوان نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری، ضمن آرزوی موفقیت ابراز امیدواری کردند تا ایشان بتوانند در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های نظام و جامعه و رسیدگی به مسائل و مشکلات روز مردم قدم های مثبتی برداشته و دانشگاه زنجان نیز از این مهم بهره‌مند گردد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به حضور پرشور مردم در این دوره از انتخابات با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی  جامعه علی رغم تلاشهای چندماهه اخیر دشمن برای کمرنگ نمودن انتخابات این حضور را نشانه اعتماد ملت به نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده و ابراز داشتند که تلاش خواهند کرد تا بتواندد در این دوره از مجلس مثمر ثمر واقع شوند.

در این دیدار ایشان بر ارتباط بیشتر با مجموعه دانشگاهی و دانشجویان تاکید نمود.

برای مشاهده تصاویر این دیدار، اینجا کلیک نمایید.
آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه زنجان
مناقصه عمومی نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403

مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

 (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1403  را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته نگهداری و خدمات فضای سبز از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/12/21 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 202

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2002003798000015

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1402/12/21 تا ساعت 18 عصر مورخ 26/12/1402 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح  مورخ  20/01/1403

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح  مورخ  21/01/1403 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 2/000/000/000  ریال ( دویست میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272  و به شناسه واریز به شماره 998126300100000000000000000000 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران، موظف هستند پاکت الف که حاوی ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد را طبق شرایط درج شده در فرم شرایط عمومی مناقصه به صورت فیزیکی تا  پایان وقت اداری مورخ  1403/01/20 (ساعت 15/30) به مدیریت حقوقی و قرارداد‌های دانشگاه تحویل نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت حقوقی و قراردادها، 33052826 و مسئول فضای سبز 33052607

 

روابط عمومی دانشگاه زنجان
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ساماندهی مرکز رشد دانشگاه زنجان
ارزیابی کیفی اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402

 ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی

 (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد اجرای پروژه ساماندهی و بهسازی طبقه همکف ساختمان فضای کار دفاتر مرکز رشد دانشگاه زنجان در سال 1402، را از طریق انجام ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و ساختمان و حداقل پایه 5) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1402/12/21 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 201

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2002003798000014

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح مورخ 1402/12/21 تا ساعت 18 مورخ  1402/12/27 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت ارسال پاسخ استعلام سامانه ستاد: تا ساعت 14 بعد از ظهر  مورخ  1403/01/18

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی 33052607 - 33052550

روابط عمومی دانشگاه زنجان
ارتقای علمی 8 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت

جلسه هیأت ممیزه دانشگاه‏ زنجان روز چهارشنبه 16 اسفندماه 1402 با حضور اعضای این هیأت در سالن اجتماعات شهید شهریاری دانشگاه زنجان برگزار گردید که حاصل این جلسه یک روزه، ارتقاء علمی 8  نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان بود. ضمن عرض تبریک به ایشان، آرزوی توفیق روزافزون را داریم.

لازم بذکر است که ریاست دانشگاه زنجان طی پیامی ارتقاء رتبه علمی این اساتید گرانقدر را تبریک گفت. متن پیام تبریک به شرح زیر می باشد:

همکاران ارجمند جناب آقایان دکتر محسن افشارچی، دکتر عمران حشمتی، دکتر محمود کاظمی، دکتر قربان ولیئی محمدآبادی، دکتر امیر رضایی و سرکار خانم دکتر ستاره امانی فر، سرکار خانم دکتر سیمین حق نظری

ارتقاء رتبه علمی‏ تان را که مایه دلگرمی و بالندگی دانشگاه و دانشگاهیان خواهد بود به شما و خانواده بزرگ دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می ‏نمایم.

امید است ضمن استمرار خدمات ارزنده علمی و پژوهشی، با اتکال به خداوند متعال و بهره‏ گیری از توان و تجربه علمی در همه ابعاد زندگی به‏ ویژه تلاش روزافزون در عرصه‏ های علمی و پژوهشی موفق و مؤید بوده و همچنان برای دانشگاه مایه افتخار باشید.

 

با آرزوی توفیق الهی

دکتر جلال بازرگان

رییس دانشگاه

 

ضمن عرض تبریک و تهنیت به اساتید و دانشگاهیان عزیز توفیقات روز افزون را از درگاه ایزد منان برای ایشان مسئلت می نماییم.
تفاهم نامه با دانشگاه فدرال اورال (روسیه)
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه زنجان و دانشگاه فدرال اورال (روسیه)

به منظور افزایش همکاری‌های بین ­المللی در زمینه ­های آموزشی، پژوهشی، و تبادل فرهنگی، تفاهم ­نامه­­ ای با دانشگاه فدرال اورال (روسیه) به امضا رسید که به­ موجب آن، برنامه ­های مشترکی در راستای منافع دانشجویان، دانشکده­ ها، اعضای هیات علمی و موسسات پژوهشی انجام خواهد گرفت.

این تفاهم ­نامه توسط روسای محترم هردو دانشگاه، آقای دکتر جلال بازرگان و آقای دکتر ویکتور کوکشارُو، به امضا رسید و دارای اعتبار گردید. همچنین در این دیدار دکتر مهدی نصیری مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی، دکتر بازرگان را همراهی می کردند.

دو دانشگاه از طریق بحث و تبادل اطلاعات و مذاکرات درخصوص فعالیت ­های زیر، به تعهدات خود عمل خواهند نمود. برنامه ­ها و فعالیت­ های بالقوه می­تواند شامل موارد زیر باشند اما محدود به این موارد نیستند.

 1. توسعه­ ی دوره ­ها و برنامه ­­های مشترک علمی با رعایت کامل استوارنامه و مقررات حرفه ­­ای هردو موسسه؛
 2. تبادل دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی جهت انجام پژوهش یا گذراندن دوره­­ هایی که از سوی هردو دانشگاه معتبر شناخته می­شوند؛
 3. تبادل اعضای هیأت علمی در راستای اهداف آموزشی، پژوهشی و تدریس؛
 4. تبادل مواد آموزشی، پروژه­­ های پژوهشی، چاپ و منابع فیزیکی یا الکترونیکی کتابخانه­­ ها؛
 5. برگزاری کنفرانس­ ها، سمینارها، کارگاه­­ های مشترک؛
 6. امکان ادامه ­­ی تحصیل دانشجویان دانش ­آموخته هریک از دانشگاه­­ های طرف تفاهم ­نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه دیگر؛
 7. پیشنهادها پس از بررسی، با امضای هردو طرف قابل اجرا می­باشد.
 8. تفاهم ­نامه پس از امضای نهایی به­ مدت 5 سال دارای اعتبار می ­باشد، مگر اینکه طبق ماده ­­ی 5 همین تفاهم­ نامه لغو شود. همچنین تفاهم ­نامه با رضایت طرفین قابل تغییر است.
 9. این تفاهم ­نامه از تاریخ امضای قرارداد توسط نمایندگان طرفین قابل اجرا بوده و تا زمانی که یکی از طرفین، بصورت مکتوب و شش (6) ماه قبل از تاریخ مطلوب قطع همکاری ننماید، معتبر خواهد بود. هریک از طرفین تفاهم ­نامه، بصورت مکتوب فسخ تفاهم ­نامه را پیش از زمان انقضای مقرر به اطلاع رئیس دانشگاه طرف تفاهم ­نامه برساند.
 10. هریک از طرفین، فرد یا دفتری را بعنوان رابط اجرای این تفاهم نامه مشخص خواهند نمود.
 11. این تفاهم ­نامه باهدف تسهیل و توسعه­­ ی روابط آموزشی با منافع دوطرفه تدوین گردید.

دانشگاه ملی فدرال اورال (UrFU) در سال ۱۹۲۰ میلادی، توسط ولادیمیر لنین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، جهت پیشبرد سیاست های تحقیقاتی و علمی کشور روسیه در شهر بسیار زیبای یکاترینبورگ تاسیس شد. دانشگاه فدرال اورال رهبری علمی بخش مرکزی روسیه را بر عهده دارد. این دانشگاه در بخش تحقیقات و فناوری فعالیت دارد و یکی از بهترین مراکز تحقیقات دانشگاهی کشور روسیه محسوب می شود. در واقع دانشگاه ملی فدرال اورال یکی از مراکز علمی، تحقیقاتی و استراتژیک دولت روسیه می باشد و نقش مهمی در پرورش نخبگان علمی کشور روسیه دارد.

برای این که به بزرگی این دانشگاه پی ببرید، باید بگوییم که بیش از ۵۱۵۷ تن از اساتید و نخبگان علمی کشور روسیه در این دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق می باشند. شگفت آور تر این که ۳۳ هزار دانشجو از ۸۰ کشور جهان در حال حاضر مشغول تحصیل در این دانشگاه می باشند. در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ دانشجو از کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی مشغول تحصیل در دانشگاه ملی فدرال اورال می باشند.

پرورش یافتن بیش از ۳۵۰ هزار نخبه علمی از سر تا سر جهان در دانشگاه ملی فدرال اورال برگ زرینی در تاریخ با شکوه این دانشگاه است.

دانشگاه فدرال اورال به افتخار اولین رییس جمهور، جمهوری فدراتیو روسیه به نام بوریس یلتسین نام گذاری شده است. جالب است بدانید او نیز از فارغ التحصیلان این دانشگاه بود. این دانشگاه جزو ۶ دانشگاه برتر فدراسیون روسیه و جزو ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان و سومین دانشگاه برتر بین کشور های گروه ۸ (قدرتمند ترین کشور های اقتصادی و نظامی جهان از جمله: کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، انگلیس، ایتالیا و روسیه ) می باشد.

سالانه تعداد بسیاری از سفرای کشور های مختلف از این دانشگاه بازدید به عمل می آورند که این امر منجر به تنظیم سند های همکاری مختلف در حوزه های علمی و تحقیقاتی می شود.

برای مشاهده تصاویر این خبر، اینجا کلیک نمایید.
داروخانه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه افتتاح شد.
افتتاح داروخانه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه توسط دکترجلال بازرگان ریاست دانشگاه

داروخانه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امروز شنبه 1402/12/12 با حضور دکتر جلال بازرگان ریاست دانشگاه و دکتر محمد مصطفوی معاون دانشجویی دانشگاه افتتاح و به بهره برداری رسید.

داروخانه آبنوس با مدیریت دکتر فرامرز دوبختی و با پرسنل مجرب با بودجه بالغ بر یک میلیارد ریال توسط بخش خصوصی راه اندازی گردیده که کلیه داروهای مورد نیاز درمانگاه از جمله داروهای تخصصی در آن موجود و ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که این داروخانه با تمامی بیمه های پایه طرف قرارداد می باشد.

این داروخانه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 12 شب و روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر و همزمان با حضور پزشک این مرکز دایر می باشد.

همچنین در این داروخانه محصولات و اقلام بهداشتی نیز ارائه می گردد.

جهت ارتباط با داروخانه می توانید با شماره 09102301447 تماس بگیرید.

برای مشاهده تصاویر این خبر، اینجا کلیک نمایید.
حضور حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
هیات رئیسه دانشگاه زنجان طی بیانیه‌ای از ملت شریف ایران در خصوص حضور پررنگ در انتخابات دعوت به عمل آورد.

اعضای هیات رئیسه دانشگاه زنجان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکوهمند ایران اسلامی که در صحبت‌های خود از حضور مردم به عنوان معجزه یاد نمودند بیانیه‌ای در خصوص مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو صادر کردند.

در این بیانیه ضمن دعوت همگانی از مردم ایران بالاخص استان زنجان در انتخابات سرنوشت‌ساز، اشاره داشتند: که اگر دنبال عزت، کرامت، پیشرفت، آبادانی کشور، اقتدار، مصونیت از حیله‌های دشمن و طمع بدخواهان به میهن عزیز خود هستیم با مشارکت تمام عیار و حداکثری مردم در صحنه‌های مهم محقق خواهد شد و حضور پرشور به افزایش امنیت، اشتغال و بهبود اقتصاد و معیشت و آرامش منجر می‌گردد.

هیات رئیسه دانشگاه به مصداق فرمایش رهبری معظم(مدظله) مبنی بر "انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و راه اصلاح کشور بوده و همه باید در انتخابات شرکت کنیم. کسانی هم که به دنبال ترمیم و حل مشکلات هستند، راه درست آن، انتخابات است و باید به انتخابات رو کنند" افزودند: با انتخاب درست از بین کاندیداها به تعالی میهن عزیزمان کمک نموده و گذر از مشکلات و مسائل دشوار را سهل نمائیم.

در پایان ضمن استعانت از حضرت صاحب الامر و الزمان(عج) امید آن می رود بار دیگر مردم بی نظیر ایران اسلامی با حضور چشمگیر خود در پای صندوق‌های رای یازدهم اسفندماه مشت محکمی را به دهان یاوه‌گویان مستکبر بزنند.