خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از صبح روز شنبه 15 مرداد تا روز چهار شنبه 19 مرداد 1401

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور آشپزخانه و رستوران از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/15 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):185

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2001003798000005

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/15 تا ساعت 18 روز چهار شنبه تاریخ 1401/05/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1401/05/31 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ20/000/000/000 ریال (دو میلیارد تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  متقاضیان، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا پایان  وقت اداریتاریخ1401/05/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره تغذیه 33052297

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از صبح روز شنبه 15 مرداد تا روز چهارشنبه 19 مرداد 1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/15 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):184

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2001003798000004

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ1401/05/15 تا ساعت 18روز چهارشنبه تاریخ1401/05/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت:تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها:ساعت 10روز دوشنبه تاریخ1401/05/31 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ1/000/000/000 ریال(یکصد میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:مناقصه‌گر ،از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تاپایان وقت اداری مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
عرض تسلیت حضور آقای محرمعلی بهمنی

تسلیت درگذشت "مادر" گرامی آقای محرمعلی بهمنی (همکار بازنشسته انتظامات)


بدينوسيله درگذشت "مادر" گرامی جناب آقای محرمعلی بهمنی (همکار بازنشسته انتظامات) را تسليت عرض مي‌نمائيم. جهت شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

 جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه
اولین جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد

 

اولین جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه به میزبانی دانشگاه زنجان در سالن شهید شهریاری برگزار شد.

این نشست با عنایت به نام گذاری سال 2022 به عنوان سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه از سوی سازمان جهانی یونسکو و با توجه به نظر مقام معظم رهبری به "حرکت پیش دستانه در علوم پایه" و همچنین تاکید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر جهاد مستمر علمی با هدف کسب علمی و فناوری با تاکید بر توسعه علوم پایه با دعوت از مسئولین استانی برگزار گردید تا تشریک مساعی درخصوص این مهم صورت پذیرد.

در این جلسه پس از اظهار نظر و طرح مواردی از سوی حاضرین، آیت اله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید در جامعه هدف (اجتماع، اولیا، دانش آموزان) نسبت به این موضوع توجیه شوند فرمود: عیب و ایرادات گفته شد باید راه حل کاربردی ارائه گردد.

امام جمعه زنجان با اشاره به مسأله محور بودن و احصا مسائل و مشکلات و حل یکی دو مورد از آن، برنامه ریزی برای مرتفع عنوان مشکلات استان با بهره مندی از توان و پتانسیل خود را خواستار شد.
فرا رسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان تسلیت باد
فرا رسیدن ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تسلیت بادتمدید تاریخ ارسال مقالات تا تاریخ 25 مردادماه 1401
ارسال مقالات به همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار تا تاریخ 25 مردادماه 1401 تمدید شد

 

انسان‏ها در ابتدای حیات، کاملا در تعامل با محیط طبیعی و همسو با قوانین محیط زیستی زندگی می‏کردند. در واقع دوران تمدن توحش یا ابتدایی بشر، تمامی فعالیتها منطبق بر قوانین اکولوژیک و متناسب با ظرفیت منابع پایه (آب، هوا، خاک) بود؛ تا اینکه، انسان آموخت چگونه حیوانات وحشی را اهلی و در خدمت خود بگیرد. درواقع، فصلی نو از تمدن، بنام بربریت یا کشاورزی شکل گرفت. در این زمان نیز، هنوز انسان در استفاده و بهره‏برداری از منابع طبیعی به قدرت بالایی نرسیده بود؛ تا اینکه با افزایش توانمندی انسان و کشف فلزات، تمدن مدرن آغاز گردید که در آن، انسان‏ها به سرعت به منابع پایه در طبیعت در جهت توسعه ناپایدار هجوم بردند و نتیجه اقدامات بی‏ برنامه و ناآگاهانه، تخریب و آلودگی‏های بسیار زیادی بود که در تمامی مولفه ‏های منابع طبیعی بجا گذاشتند. اوج تخریب‏ ها زمانی اتفاق افتاد که بشر تصور می‎‏نمود، منابع طبیعی، منابع نامحدودی هستند در حالی که تمامی منابع طبیعی موجود در کره زمین محدود، آسیب‏ پذیر و نابودشدنی هستند. به طوری که به خاطر همین درک دیرهنگام، متاسفانه، امروزه انسان با بحران‏ های محیط زیستی شدیدی در منابع پایه محیط زیستی مواجه است که ابتدا تصور می‏ شد، آنها شبیه خواب و خیال خواهد بود.

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از بحران‏ هایی محیط زیستی موجود شبیه بحران آب، هوا، خاک، سلامت و ایمنی محیط، تنوع زیستی و غیره، تمرکز بر فناوری های نوین مبتنی بر علم و آگاهی همه جانبه می باشد. در این راستا، دانشگاه زنجان به عنوان یکی از کانون های علمی کشور در ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی، تلاش دارد دومین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار را در تاریخ 8 و 9 شهریورماه 1401 برگزار نماید؛ لذا از همه پژوهشگران، همکاران دانشگاهی، مدیران و پرسنل محترم دستگاه های اجرایی، دانشجویان و علاقه مندان دعوت می نماید با ارسال یافته های پژوهشی ارزشمند خود حداکثر تا پایان روز 25 مردادماه 1401، ما را در این راه یاری نمایند.

جهت هر گونه سوالی می توانید با ایمیل اختصاصی همایش (envofiran@znu.ac.ir)  یا دبیران اجرایی همایش دکتر فاطمه رجایی (fateme.rajaei@yahoo.com) و دکتر جواد ربانی (rabbani@znu.ac.ir) در ارتباط باشید.

سایت همایش

 
تبریک تشرف به خانه خدا
عرض تبریک حضور خانم ها حاجیه مریم سیفائی و حاجیه فاطمه لاله، آقایان دکتر حاج محسن افشارچی و حاج صمد بهنام
عرض تسلیت حضور آقای دکتر جعفر غضنفریان

تسلیت درگذشت "پدر مقام" گرامی آقای دکتر جعفر غضنفریان (گروه مکانیک)

 

بدينوسيله درگذشت "پدر مقام" گرامی جناب آقای دکتر جعفر غضنفریان (گروه مکانیک) را تسليت عرض مي‌نمائيم. جهت شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

 
 عرض تسلیت حضور آقای دکتر محمدعلی رضوانی

تسلیت درگذشت "برادر" گرامی آقای دکتر محمدعلی رضوانی (گروه شیمی)

 

بدينوسيله درگذشت "برادر" گرامی جناب آقای دکتر محمدعلی رضوانی (گروه شیمی) را تسليت عرض مي‌نمائيم. جهت شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

 
 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای سرپرستی خوابگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 1مرداد تا روز چهارشنبه 5مرداد 1401

 

دانشگاه زنجان در نظر دارد امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/01 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 183

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2001003798000002

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز شنبه  تاریخ 1401/05/01 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/05 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/29

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 12 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30 دفتر معاونت اداری- مالی

توجه:

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 6/000/000/000 ریال (ششصد میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/29 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خوابگاهها 33052704

روابط عمومی دانشگاه زنجان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ایاب و ذهاب دانشجویی (نوبت اول)
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 1مرداد تا روز چهارشنبه 5مرداد 1401

 

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/01 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 182

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2001003798000003

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز شنبه  تاریخ1401/05/01 تا ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/05 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/29

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 2/500/000/000 ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان.

تذکر مهم:  مناقصه‌گر ، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/29 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
تقدیر از دانشجویان نخبه و فعال، در هفته عفاف و حجاب
در هفته عفاف و حجاب از دانشجویان نخبه و فعال در عرصه های مختلف فرهنگی تقدیر بعمل آمد

همزمان با فرارسیدن 21 تیرماه و آغاز گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، در یک حرکت نمادین از دانشجویان نخبه و فعال در عرصه های مختلف فرهنگی بویژه فعال در عرصه عفاف و حجاب تقدیر بعمل آمد. در این نشست صمیمی که با حضور ریاست دانشگاه، معاون و مسئولین فرهنگی در دفتر ریاست برگزار شد، دکتر بازرگان ضمن تشکر از تلاش های دانشجویان، رعایت حریم عفاف و حجاب را یک تکلیف الهی دانسته و تاکید داشتند بی تردید سعادت بشر در گرو رعایت حریم های الهی و عمل به تکلیف است.

در ادامه دانشجویان حاضر در جلسه به نمایندگی از دانشجویان فعال فرهنگی سخنانی را مطرح کرده و تقاضای حمایت همه جانبه بویژه پشتیبانی فکری از جانب مسئولین محترم را داشتند.
عرض تسلیت حضور خانم زهرا غفاری

تسلیت درگذشت "پسر" گرامی خانم زهرا غفاری (دانشکده علوم انسانی)

 

بدينوسيله درگذشت "پسر" گرامی سرکار خانم زهرا غفاری (دانشکده علوم انسانی) را تسليت عرض مي‌نمائيم. جهت شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

 
 
 حضور دکتر زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه زنجان
مقام عالی وزارت علوم، طی حضور در دانشگاه مادر استان آغاز ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین را کلنگ زنی نمودند

 

مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حضور در دانشگاه زنجان پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام مدفون در دانشگاه مادر استان آغاز ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین این دانشگاه را کلنگ زنی نمودند.

در مراسم کلنگ زنی خوابگاه دانشجویان متاهل دانشگاه زنجان افزود: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به افزایش جمعیت و تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متاهلین بر عهده دانشگاه‌ها گذاشته شده است.

وزیر علوم گفت: با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، این وظیفه بر عهده دانشگاه ‌ها گذاشته شده است که 10 درصد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ ها و 10 درصد هم از تملک دارایی دانشگاه ها صرف ساخت خوابگاه متاهلین شود.

وی با تاکید بر اینکه، روسای دانشگاه ها نیز باید آرامش و آسایش دانشجویان متاهل را فراهم کنند، یادآورشد: دانشجویان بهخصوص درمقاطع تحصیلی ارشد و دکترا، در سن ازدواج قرار دارند که اگر شرایط حداقلی برای آنها فراهم شود تشکیل خانواده می دهند.

زلفی گل اظهار داشت: برای حضور با فراغ بال در آزمایشگاه ها و محل تحصیل، این دانشجویان نباید در ایام تحصیل دغدغه مسکن داشته باشند.

وی اقدام دانشگاه زنجان را در خصوص ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین ستودنی خواند و ابراز امیدواری کرد، به زودی شاهد افتتاح این خوابگاه و ساخت خوابگاه های دیگر متاهلی در کل کشور باشیم.

خوابگاه دانشجویی متاهلین دانشگاه زنجان در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع و زیربنای ۲ هزارو ۲۰۰ مترمربع با ۳۸ واحد چهل متری و پیش بینی اعتبار ۱۲ میلیون تومان برای هر مترمربع احداث خواهد شد.

سپس جهت بهره‌برداری مجدد خوابگاه برادران ورقائی با مدیریت دانشگاه زنجان و بازدید از اتاق‌های دانشجویان در این خوابگاه که پیش از این دست بخش خصوصی بود و بنا به دلیل عدم مدیریت مناسبت و تعالی رفاه و آسایس دانشجویان توسط دانشگاه خریداری و تملک گردیده  حضور یافتند.

وزیر علوم در ادامه بازدید خود از مجموعه ورزشی دانشگاه، مرکز بهداشت و درمان، تصفیه ‌خانه گرانولی و سایت تیراندازی اهداف پروازی دیدن نمودند همچنین شرکت ‌های فناور مستقر در مجمتع فناوری دانشگاه زنجان را مکان بعدی خود برای اطلاع از نحوه فعالیت آنها قرار دادند.

محمدعلی زلفی‌گل در بازدید از مجتمع فناوری دانشگاه زنجان و تولید چند محصول در این واحدها، با اشاره به ظرفیت بالای توسعه این محصولات در سطح کشوری، عنوان کرد: محصول ‌های دانش‌ بنیان ظرفیت بسیار مطلوبی برای توسعه و اشتغال ‌زایی در سطح استان دارد که باید حمایت‌ های لازم از تولید این محصولات انجام شود.

وی در بازدید از محل تولید فرآورده کشاورزی کود مایع توسط گروه فناور همارنگ مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجان در راستای افزایش کیفیت و بهبود رنگ میوه و صیفی ‌جات، اظهار کرد: این کود تولیدی در صورتی که آزمایش‌ های لازم را در باغات استان به خوبی طی کند، پتانسیل بسیار خوبی برای تولید انبوه در سطح کشور دارد.

زلفی‌گل همچنین در بازدید از پروژه تولید شوینده محلول صنایع مسی که پاک‌ کننده اکسید این ظروف است، با اشاره به کاربرد زیاد این محصول در صنعت، بیان کرد: با توجه به اینکه در ترکیبات این محصول از مواد مضر صنعتی مانند کلر و سدیم استفاده نشده است، برای استفاده انسان، زیانی ندارد و در صورت حمایت می‌تواند بسیار پرکاربرد باشد.

مقام عالی وزارت پس از بازدید از این مجتمع قول مساعد برای صدور مجوز پردیس علم و فناوری مستقل برای دانشگاه زنجان و تسریع مجوز ماده 23 برای این پردیس را دادند.

دکتر زلفی گل در ادامه با حضور در مرکز نوآوری و فضای کار مشترک دانشگاه زنجان پس از احصای مشکلات شرکت ‌های مستقر در این مرکز و ارائه توضیحات لازم ضمن درخواست انتقال مکتوب خواسته های آنها، قول مساعدت لازم را برای تجهیز این مرکز و سرور و زیروکلاینت برای استفاده مطلوب دانشجویان به عمل آوردند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با شرکت در جلسه مسئولین دانشگاه زنجان که سالن شهید مجید شهریاری دانشگاه سبز ایران میزبان آن بود، نقطه نظرات و صحبت های حاضرین را شنید.

محمدعلی زلفی گل در حاشیه بازید از بخش های مختلف دانشگاه زنجان افزود: دلیل اصلی تغییر اقلیم در آموزش عالی نگاه داوطلبان به آینده شغلی رشته ها است و داوطلبان به جای آنکه رشته را بر مبنای علاقه ذاتی و توانمندی خود انتخاب کنند بر اساس آینده شغلی انتخاب می‌کنند.این وضعیت باعث شده است که یکسری از رشته ها در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پرطرفدار باشند و در سایر رشته ها تمایل زیادی برای انتخاب و تحصیل دانشجویان وجود نداشته باشد.

زلفی گل با بیان اینکه کاهش میزان داوطلبان در برخی رشته ها از جمله ریاضی فیزیک نشان‌دهنده این است که توزیع متوازن استعدادها را در کشور نداریم و در نتیجه شخصیت علمی کشور هارمونیک و متوازن نخواهد شد، اظهار داشت: برای رقم زدن شرایط بهتر و متناسب با منافع ملی، برنامه ریزی لازم انجام شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، شیوه پذیرش دانشجویان توسعه می یابد، تصریح کرد: به عنوان مثال کسانیکه در رشته تجربی رتبه خوبی آورده اما رشته ‌های پرمتقاضی را نمی تواند انتخاب کنند، بر این مبنا می توانند در سایر زیر نظام های آموزشی انتخاب داشته باشند و افراد با استعداد در سایر رشته ها به طور متناسب توزیع می شوند که این امر نیازمند کار کارشناسی بیشتر است.

وی تاکید کرد: در آینده با مطالعات و استفاده از ظرفیت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، راهکارهای مناسب و عملیاتی را برای برگرداندن اقلیم آموزشی به حالت متوازن و هارمونیک انجام و گام های موثری در این خصوص برداشته خواهد شد.

زلفی گل با بیان اینکه برای زمینه توسعه آموزش عالی در کشور پنج اولویت در نظر گرفته ایم، افزود:  "مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری"، "نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری"، "آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند،" "شاگرد، فناور و نوآورپروری" و "تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش" محورهای توسعه آموزش عالی پیش بینی شده است که تلاش میکنیم از ظرفیت ها و پتانسیل های که درآموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری مراکز رشد وجود دارد نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به بازیدهای مختلف انجام شده از مراکز دانشگاهی و دانشکده ها و سایت های مختلف دانشگاه زنجان گفت: پردیس دانشگاه زنجان شرایط بسیار خوبی را برای توسعه دارد و از طرفی دانشگاه زنجان می‌تواند از ظرفیت استثنائی هماهنگی مدیریت کلان استان با این دانشگاه نهایت استفاده را داشته باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه رییس سازمان امور دانشجویان و مدیرکل روابط عمومی وزارت، روز دوشنبه وارد زنجان شد و مورد استقبال شماری از مسوولان استان قرار گرفت.

 

عکس ها را در آلبوم تصاویر دانشگاه مشاهده نمایید.

 

 

 
عید قربان مبارک
عید قربان و دهه امامت و ولایت مبارک یاد