خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-8-1398
فرمها

ردیف

شرح

WORD

PDF

1

فرم تحویل و تحول اموال    (فرم شماره 1)

 

2

فرم برگشت اموال سالم به اداره اموال (فرم شماره 2)

 

3

فرم خروج اموال از دانشگاه   

 

4

فرم فروش دام به کارکنان 

 

5

فرم درخواست خرید

 

6

فرم برگشت اموال غیر قابل استفاده (فرم شماره 3)

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 3