خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9039   بروزرسانی: 29-07-1399

Ali Morassaei

ع. مرصّعی
مروری بر آنتروپی در ریاضی از شکل عددی تا عملگری
Survey on entropy in mathematics from numerical form to operator form
چکيده


واژه آنتروپی یا درگاشت در رشته های گوناگون علمی، معانی متفاوت پیدا کرده است که به اساسی ترین آنها در این مقاله اشاره می کنیم. همچنین در این مقاله سعی خواهیم کرد که ابتدا با یک مرور تاریخی بر مفهوم آنتروپی از شکل عددی آن به شکل عملگری برسیم و در این گذر به برخی از قضایا، نامساوی ها، و خواص مهم آنتروپی بپردازیم.